חוק זכויות החולה

חוק זכויות החולה בא להסדיר את מערכת היחסים בין החולים והמטפלים בתהליך הטיפול.

בפרק זה נתייחס למספר סוגיות כלהלן: